Regulamin

.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO sklep.wtzcaritaszabrze.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://sklep.wtzcaritaszabrze.p/ (dalej jako: „ sklep.wtzcaritaszabrze.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). 


Naszym celem jest udostępnienie platformy dla wszystkich osób korzystających z sklep.wtzcaritaszabrze.pl (dalej jako: „Usługobiorcy”) i wystawiających za jego pośrednictwem oferty dotyczące sprzedaży Produktów będących rękodziełami (dalej jako: „Sprzedawcy”) albo zamierzających dokonać ich zakupu (dalej jako: „Kupujący”).
Właściciel Serwisu Internetowego udostępnia miejsce do zawierania Umów Sprzedaży dla Sprzedawców i Kupujących. Prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (przede wszystkim dostarczenie produktu i dokonanie zapłaty) ciążą na Sprzedawcy i Kupującym. W niektórych przypadkach Właściciel Serwisu jest stroną Umowy Sprzedaży – występuje wówczas jako Sprzedawca. Dokonywanie zakupów produktów odbywa się za pomocą formularza zamówienia dostępnego w sklep.wtzcaritaszabrze.pl, który umożliwia Kupującym między innymi wybór Produktu, sposobu dostawy i płatności. Następnie zakupiony przez Kupującego produkt jest dostarczany przez Sprzedawcę Kupującemu na podany przez niego adres.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawartych poprzez sklep.wtzcaritaszabrze.pl


Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,
Zespół sklep.wtzcaritaszabrze.pl


    1) O NAS
1. Właścicielem sklep.wtzcaritaszabrze.pl są Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej, posiadający: adres siedziby i adres do doręczeń: 41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 30. NIP 631-10-08-107, REGON 1040022246 oraz adres poczty elektronicznej: sklepwtzzabrzecaritas@interia.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego i dokonywać między sobą transakcji. Usługodawca nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.


    2) DEFINICJE
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
        a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
        b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
        c. KUPUJĄCY – Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
        d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
        e. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, wystawionych Produktach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
        f. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma (rękodzieło) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
        g. SPRZEDAWCA – (1) Usługobiorca, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, będący stroną Umowy Sprzedaży z Kupującym jako sprzedający i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia; albo (2) właściciel Serwisu występujący jako Sprzedawca – w przypadku, gdy Produkt jest sprzedawany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej będące placówką wchodzącą w skład CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
        h. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
        i. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, sklep.wtzcaritaszabrze.pl – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym sklep.wtzcaritaszabrze.pl
        j. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży, umowa świadczenia lub umowa o korzystanie z Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem na warunkach zawartych w ofercie Sprzedawcy (albo ustalonych na podstawie indywidualnych uzgodnień między Kupującym i Sprzedawcą – w razie prowadzenia takich uzgodnień) oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
        k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
        l. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.
        m. USŁUGODAWCA – sklep.wtzcaritaszabrze.pl są Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej, posiadający: adres siedziby i adres do doręczeń: 41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 30. NIP 631-10-08-107, REGON 1040022246 oraz adres poczty elektronicznej: klepwtzcaritaszabrze@interia.pl
        n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
        o. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

    3) O SERWISIE 
1. sklep.wtzcaritaszabrze.pl jest platformą umożliwiającą wystawiania rękodzieła przez podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz zakup rękodzieła przez Kupujących. Sprzedawcą w Serwisie są Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej. Kupującym może być każdy odwiedzający stronę internetową Serwisu. Usługodawca prowadzi stronę Serwisu Internetowego i odpowiada za świadczenie Usług Elektronicznych. Usługodawca może również prowadzić sprzedaż Produktów – wówczas występuje w Serwisie jako Sprzedawca.
2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

    4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z Serwisu i Usług Elektronicznych, jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie, który wykorzystuje korzystając z Serwisu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca. Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupujących uzyskane za pośrednictwem sklep.wtzcaritaszabrze.pl, są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu Internetowego i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

    5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca. 
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia. 3. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.

    6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
1. Utworzenie Konta w Serwisie Internetowym jest konieczne dla uzyskania możliwości wystawiania ofert sprzedaży Produktów oraz składania Zamówień.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. w trakcie składania Zamówienia).
4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
5. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez sprzedaż, najem lub użyczenie Konta.
6. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: sklepwtzzabrzecaritas@interia.pl Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Usługobiorcy. Po upływie tego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe. W okresie wypowiedzenia nie jest możliwe wystawianie nowych ofert Produktów i zawieranie nowych Umów Sprzedaży.

    7) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. 
2. Z Formularza Zamówienia może korzystać wyłącznie Usługobiorca posiadający Konto w Serwisie. 
3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
    8) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE USŁUGOBIORCY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ USŁUGODAWCĘ 
1. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania Konta w Serwisie, składania Zamówienia przez Formularz Zamówienia poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepwtzcaritaszabrze@interia.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Produktów oferowanych przez tego Usługobiorcę w Serwisie, tylko wtedy i w takim zakresie, jaki jest konieczny, pod następującymi warunkami: 
        a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są: 
            i. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
            ii. wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę naruszającego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich. 
            iii. wystawienie przez Sprzedawcę oferty Produktu ewidentnie niemieszczącego się w zakresie tematyki Serwisu;
            iv. wielokrotne nieterminowe dostarczanie Produktów Kupującym przez Sprzedawcę; 
            v. wystawienie oferty Produktu przez Sprzedawcę z naruszeniem warunków wystawiania Produktów wskazanych w Regulaminie; 
            vi. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców,
            vii. składanie Zamówień w celu innym niż zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży; 
            viii. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy; 
            ix. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
            x. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę; 
        b. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych – Konta i Formularza Zamówienia, w szczególności Usługodawca może uniemożliwić danemu Usługobiorcy wystawianie nowych Produktów lub składanie Zamówień poprzez Formularz Zamówień. 
        c. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych – Konta i Formularza Zamówienia. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert sprzedaży Produktów, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert sprzedaży Produktów, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Sprzedawca obowiązany jest realizować – chyba że Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. 
        d. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
        e. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.  Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Usługobiorcy. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenia nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.
        f. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. Usługodawca podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. 9) ust. 2 ppkt a. lit. vii-ix Regulaminu.
        g. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji; 
        h. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca:
            i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub
            ii. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
            iii. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
W przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.
        i. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku, gdy Usługodawca może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
        j. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 17. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Usługobiorcę, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Sprzedawcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Sprzedawcę treści w ramach Serwisu, w tym w ramach oferty wystawionego Produktu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży dotyczących tych treści. 
4. Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez Kupującego i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.
5. Zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

    9) WARUNKI WYSTAWIANIA PRODUKTÓW 
1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest wystawienie oferty sprzedaży Produktów, które następnie będą widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Serwis. Wystawienie oferty Produktu możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Produktu wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą oferta Produktu zostaje wystawiony w Serwisie Internetowym.
2. Oferta sprzedaży powinna zawierać wymagane prawem informacje, w szczególności powinna określać: 
        a. główne cechy Produktu; 
        b. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
        c. sposób i termin zapłaty; 
        d. sposób i termin dostawy; 
        e. miejsce i sposób składania reklamacji.
3. Oferta sprzedaży składana przez Sprzedawcę będącego przedsiębiorcą powinna zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez Ustawę 
o Prawach Konsumenta. 
4. Oferta sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który ją złożył, z zastrzeżeniem, że może ją wycofać lub zmienić do momentu jej przyjęcia przez Kupującego i zawarcia Umowy Sprzedaży. 
5. Sprzedawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach oferty Produktu (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków oferty Produktu treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
6. Usługodawca nie gwarantuje Sprzedawcy zainteresowania ofertami jego Produktów. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w pozyskiwaniu nowych klientów przez Sprzedawcę i prowadzeniu sprzedaży.
7. Sprzedawca wystawiający Produkt obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu. Wystawienie Produktu na sprzedaż powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar jego sprzedaży przez Sprzedawcę. Oferta Produktu, jej przedmiot i opis powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
8. Wystawienie oferty Produktu (w tym jej przedmiot i opis) przez Sprzedawcę nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. 
9. Sprzedawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne. 
10. Sprzedawcy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Produktami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla Kupujących, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
11. Sprzedawca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta oraz osób, do których stosuje się niektóre praw konsumentów, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
12. Na żądanie Kupującego zainteresowanego ofertą Produktu Sprzedawca obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków oferty sprzedaży Produktu.

    10) PLASOWANIE PRODUKTÓW, TOWARY I USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH
1. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie: 
        a. umieszczenie Produktu we właściwej kategorii; 
        b. zastosowanie adekwatnego do wyszukiwanego opisu w tytule i treści oferty Produktu; 
        c. ilość opinii i wysokość oceny Produktów Sprzedawcy
        d. jakość prezentacji oferty, cechy wizualne oferty internetowej oraz jej opis; 
        e. dodanie zdjęć Produktu, ilość dodanych zdjęć.
2. Parametry determinujące plasowanie Produktów w Serwisie mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Kupującemu znalezienie interesującego go Produktu, a z drugiej umożliwić i zwiększyć Sprzedawcom wartość sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. 
3. Usługodawca, Sprzedawca ani podmioty trzecie w ramach Serwisu nie oferują Kupującym przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych.  „Dodatkowe towary i usługi” oznaczają towary i usługi oferowane Kupującemu przed zakończeniem składania Zamówienia w Serwisie dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego Produktu oferowanego przez Sprzedawcę w Serwisie.
4. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu:
        a. Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis: dane danego Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie oraz dane ogólnodostępne w Serwisie podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Sprzedawców (nazwa, adres, ew. NIP) i inne dane zawarte w opisach poszczególnych ofert Produktów w Serwisie (takie jak na przykład sposoby płatności i dostawy, adres dostawy i odbioru); 
        b. Kupujący: dane jak Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis, a dodatkowo szczegółowe dane Sprzedawcy, z którym zawarł Umowę Sprzedaży udostępnione mu przez Sprzedawcę, w szczególności konieczne do dokonania płatności lub korzystania z Produktu; ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o złożonych przez niego Zamówieniach, informacja o wystawionych przez niego ocenach i komentarzach; 
        c. Sprzedawcy: dane jak Usługobiorcy, którzy nie zawierają Umów Sprzedaży poprzez Serwis, a dodatkowo: podstawowe dane Kupującego, z którym zawarł Umowę Sprzedaży (imię i nazwisko / nazwa, adres), ilość zawartych przez niego Umów Sprzedaży, informacja o otrzymanych przez niego Zamówieniach, informacja o otrzymanych przez niego ocenach i komentarzach oraz jego odpowiedziach na oceny i komentarze; dane statystyczne dotyczące jego sprzedaży w Serwisie;
        d. Usługodawca: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich Usługobiorców, Kupujących i Sprzedawców w Serwisie, do których dostęp posiadają Usługobiorcy, Kupujący i Sprzedawcy w Serwisie zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca przechowuje te dane w celach oraz przez okres ustalony zgodnie z polityką prywatności Serwisu. 

    11) PŁATNOŚCI TYTUŁEM UMOWY SPRZEDAŻY
1. W przypadku gdy jedno Zamówienie Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia będzie obejmowało Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę, zapłata za Produkt musi nastąpić każdorazowo, oddzielnie, do każdego ze Sprzedawców.
2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu sposoby płatności tytułem zawartych Umów Sprzedaży:
        a. Płatność kartą przy odbiorze osobistym.
        b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Termin płatności:
        a. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności kartą przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
        b. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


    12) KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu każdorazowo w opisie oferty oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
        a. Przesyłka kurierska.
        b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem 41-800 Zabrze, Sienkiewicza, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 32/376-70-80.
5. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 1 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
        a. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych l– od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
        b. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności kartą przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

    13) WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym i Sprzedawcą za pomocą Serwisu ma następujący przebieg:
    1) Sprzedawca w ramach swojego Konta wystawia ofertę sprzedaży Produktu mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
    2) W odpowiedzi na wystawioną ofertę Kupujący składa Zamówienie (przyjmuje ofertę Sprzedaży) za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie – złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Formularzu Zamówienia – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Kupującego i Sprzedawcy oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego i Sprzedawcę. W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży.
2. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawca otrzymuje automatycznie dane kontaktowe Kupującego podane przez niego dobrowolnie w ramach jego Konta.
3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży dalszy tok postępowania Kupującego i Sprzedawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca jest obowiązany przede wszystkim do wydania Produktu, a Kupujący obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny.
4. Kupujący ma możliwość złożenia jednego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na Produkty wystawione przez więcej niż jednego Sprzedawcę – w takim wypadku Kupujący zawiera odrębne Umowy Sprzedaży z wybranymi Sprzedawcami.

    14) KONTAKT Z NAMI
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: sklepwtzcaritaszabrze@interia.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

    15) REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący powinien składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym.
2. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
3. Sprzedawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta.

    16) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca można złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: sklepwtzcaritaszabrze@interia.pl).
3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

    17) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 18.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą należy składać bezpośrednio u danego Sprzedawcy, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepwtzcaritaszabrze@interia.pl lub pisemnie na adres Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Sienkiewicza 30, 41-800 Zabrze
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
        a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
        b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostawy). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy korzystając z danych kontaktowych udostępnionych w otrzymanym potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz na Koncie Sprzedawcy w Serwisie Internetowym.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
        a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
        b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


    18) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

    19) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGOBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI 
1. Niniejszy Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 października 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej 
z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 
3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań  wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

    20) PRZERWY TECHNICZNE
1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy. 
5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. 
6. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

    21) PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. 
3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    22) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiany Regulaminu: 
                    a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
                    b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 22 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 
        b. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
        c. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 
            i. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
            ii. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
        d. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 22 ust. 2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
            i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
            ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    23) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
–    Adresat: 
DANE SPRZEDAWCY / USŁUGODAWCY

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt telefoniczny 32/ 376-70-80.
Zapraszamy do współpracy,